Sluiten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN W. VAN ELDEREN B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND
TE VENLO,
INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO ONDER NUMMER 14118496.
A. ALGEMEEN
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten
met W. van Elderen B.V.
(WVE). In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken, en op alle
overeenkomsten tot aanneming van werk.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door WVE te verrichten diensten met inbegrip van
verstrekte adviezen en informatie.
2.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
De wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van WVE
aanbiedingen ontvangt of met WVE overeenkomsten sluit;
consument: de wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
indirecte schade; schade aan de door WVE verkochte en geleverde en verwerkte zaken en/of
uitgevoerde tegelzetwerkzaamheden (inclusief bijbehorende materialen);
indirecte schade;alle schade die niet valt onder de definitie directe schade, zoals gevolgschade,
winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade
door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij,
schoonmaakkosten, kosten voor vervangende huisvesting, stukadoorskosten, kosten voor behang
en/of sauswerk, rente en kosten.
3.
Het door de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door WVE
als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden
gehanteerd, totdat de wederpartij WVE schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.
B. OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN
ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN
1.
De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing
op aanbiedingen van en met WVE gesloten overeenkomsten.
2.
Afspraken tussen WVE en de wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden
slechts als overeengekomen indien WVE deze schriftelijk heeft bevestigd.
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN
1.
Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij,
heeft WVE het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding zonder
opgaaf van reden te herroepen.
2.
Bij de aanbieding door WVE verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een
algemene weergave.
3.
Indien aan de wederpartij voor of bij aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is dit
uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te antwoorden.
4.
Indien de wederpartij bij WVE een bestelling plaatst per telefoon, e-mail of telefax, wordt de inhoud
van de overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door
WVE aan de wederpartij verstrekte orderbevestiging, tenzij de wederpartij onmiddellijk na ontvangst
van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt.
5.
In rekening worden gebracht de prijzen, gelden op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of
totstandkoming van de overeenkomst een en meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen zijn
gebaseerd, door welke omstandigheden ook een wijziging ondergaan, is WVE gerechtigd de
aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat dit de
wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
6.
Het vorige lid is ook van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met consumenten.
Indien WVE binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhoogt, heeft de
consument de bevoegdheid om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief te
ontbinden.
7.
De opgegeven prijzen gelden af fabriek c.q. magazijn en exclusief verpakking, tenzij anders in de
aanbieding is vermeld.
8.
Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.
Op alle orders of afdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen,
binden WVE eerst indien deze door WVE schriftelijk zijn bevestigd.
10.
Ten aanzien van door WVE te leveren tegels wordt door WVE uitdrukkelijk een voorbehoud gemaakt
voor verschillen binnen de in de branche gebruikelijke toleranties in kleur, structuur, afmeting, dikte en
uitvoering.
ARTIKEL 4 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO
1.
De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.
Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van WVE kan de wederpartij bij een overschrijding van de
levertijd tot tien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op vergoeding en/of
ontbinding van de overeenkomst.
Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan tien dagen, dient de wederpartij WVE schriftelijk
in gebreke te stellen, In deze ingebrekestelling dient de wederpartij WVE een redelijke termijn voor
nakoming te geven.
3.
De consument dient WVE bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2
is op de consument niet van toepassing.
4.
De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan
van de overeenkomst van WVE is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is
voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst
welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht.
5.
Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de
wederpartij over zodra deze zaken het magazijn van WVE hebben verlaten, zelfs indien franco
levering is overeengekomen.
6.
Bij koopovereenkomsten die door WVE worden gesloten met consumenten gaat het risico over vanaf
het moment van aflevering. Wanneer de zaak bij de koper-consument door WVE of door een door
WVE
aangewezen vervoerder wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de consument vanaf het moment
van de bezorging.
7.
Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij WVE in opdracht gegeven c.q. gekochte
zaken afneemt, is WVE gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan
en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
ARTIKEL 5 OVERMACHT
1.
Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door WVE, kan WVE onder meer niet worden
toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van WVE of
buiten de risicosfeer van WVE vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere
oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten
aan machines, storingen in de levering van gas, water en elektriciteit, weersomstandigheden en
leveringen van derden van wie WVE grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de
overeenkomst moet betrekken.
2.
In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de overeenkomst door de wederpartij is WVE
bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
ARTIKEL 6 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1.
Voor alle directe schade van de wederpartij, zoals omschreven in artikel 1 lid 2, veroorzaakt door een
aan WVE toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van
WVE, behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van de directie of van leidinggevende
ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de
overeengekomen prijs van de door WVE verkochte en geleverde, bewerkte en/of verwerkte zaken
en/of van de uitgevoerde tegelzetwerkzaamheden (exclusief BTW).
2.
Voor alle indirecte schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 2. Is WVE, behoudens in geval van opzet
of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid
op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.
3.
WVE sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen
waarvan WVE zich op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de
uitvoering van de overeenkomst bedient.
4.
WVE sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan
ten gevolge van gebruikte zaken die door WVE zelf, door derden of door de wederpartij ter
beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
5.
Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening
van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door WVE niet worden verzekerd. De
wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij
onder WVE rusten.
6.
De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens WVE
aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken.
ARTIKEL 7 GARANTIE
1.
Onverminderd het bepaalde artikel 8 (reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld,
gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie
slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
2.
Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie, zoals in lid 1 vermeld staat, dient de wederpartij bij
WVE te reclameren op grond van artikel 8.
ARTIKEL 8 RECLAME
1.
Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk
is uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de
overeenkomst beantwoorden.
2.
De wederpartij dient WVE onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen acht dagen na
aflevering, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen door WVE, bij gebreke
waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden
niet meer jegens WVE kan doen gelden.
3.
De consument dienst WVE binnen bekwame tijd in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen.
ARTIKEL 9 BETALINGSCONDITIES
1.
De betaling van de door WVE geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 8 dagen na
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door WVE, anders
aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door WVE
aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.
2.
De wederpartij zal zich jegens WVE niet beroepen op verrekening. Deze bepaling geldt niet voor de
consument indien deze aan de voor verrekening in de wet gestelde eisen voldoet.
3.
Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De
wederpartij is op dat moment zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
4.
Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is WVE gerechtigd rente in rekening te brengen
over het onbetaalde bedrag ter hoogte van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW en vanaf
de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Aan consumenten
zal met overeenkomstige toepassing van de vorige zin op jaarbasis de wettelijke rente ex artikel 6:119
BW in rekening worden gebracht.
5.
Door de wederpartij gedane betalingen verstrekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde
kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs
al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.
Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen,
zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden de door WVE gemaakte buitenrechtelijke
kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te
betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te
begroten proceskosten. In geval van het door WVE aanvragen van het faillissement van de
wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten
van de faillissementsaanvraag te voldoen.
7.
Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(aanvraag), (aanvraag
tot) surseance van betaling, (aanvraag tot) toelating tot enige wettelijke schuldsaneringsregeling,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelestelling van de wederpartij,
zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege, in verzuim. De vorige zin is van
overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen
uit hoofde van de met WVE gesloten overeenkomsten nakomt.
8.
In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft WVE het recht om zonder rechtelijke tussenkomst ofwel
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door
middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van een
volledige schadevergoeding.
ARTIKEL 10 ZEKERHEIDSSTELLING
1.
Indien WVE goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst
niet zal nakomen, is WVE voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming
van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van WVE
zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze
bepaling geldt evenzeer indien door WVE op rekening wordt geleverd en de betalingstermijn nog niet
is verstreken.
2.
Nadat de door WVE gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van
rechtswege in verzuim en kan WVE de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel
van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van WVE op volledige
schadevergoeding.
ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.
De door WVE geleverde zaken blijven eigendom van WVE totdat de wederpartij alle navolgende
verplichtingen uit alle met WVE gesloten overeenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s)met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door WVE verrichte of te verrichte
diensten;
eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van (een) met WVE gesloten
overeenkomst(en).
2.
Door WVE geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet
bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3.
Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn
overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behoudt WVE zich hierbij reeds nu voor
alsdan de pandrechten voor zover bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van
vorderingen die WVE uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen. Dit
voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van de door WVE geleverde zaken die door
de wederpartij zijn bewerkt en waardoor het eigendomsvoorbehoud van WVE zou komen te vervallen.
4.
Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar
verplichtingen niet zal nakomen, is WVE gerechtigd om de geleverde zaken, waarop het in lid 1
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de
wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te
verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan
ons verschuldigde.
5.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen
gelden, is de wederpartij verplicht WVE hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
6.
De wederpartij verplicht zich:
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
vorst en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan WVE ter inzage te
geven;
alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van WVE aan WVE te verpanden zoals
bedoeld in artikel 3:239 BW;
de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door WVE geleverde zaken op eerste verzoek van WVE aan WVE te
verpanden zoals bedoeld in artikel 3:329 BW;
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van WVE.
ARTIKEL 12 RETENTIERECHT
WVE is bevoegd de zaken of andere goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft of zal
verkrijgen, onder zich te houden tot al het aan WVE toekomende uit hoofde van de gesloten
overeenkomst door de wederpartij geheel zal worden voldaan.
ARTIKEL 13 VERJARING
Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan
daarvan, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.
ARTIKEL 14 CONVERSIE
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze
bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk
beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar
gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij
dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.
ARTIKEL 15 CONSUMENTENTRANSACTIES
Indien de wederpartij een consument is, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover
zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW
ARTIKEL 16 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1.
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met WVE is uitsluitend Nederlands Recht van
toepassing. De toepassing van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
Koopovereenkomsten betreffende Roerende zaken wordt uitgesloten.
2.
Ten aanzien van geschillen tussen WVE en de wederpartij mochten ontstaan is de rechtbank te
Roermond bij uitsluiting bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke
aard zich hiertegen verzetten.
C. AANNEMING VAN WERK/TEGELZETWERKZAAMHEDEN
ARTIKEL 17 TOEPASSELIJKHEID
Indien WVE met de wederpartij (tevens) een overeenkomst tot aanneming van werk sluit, zoals de
uitvoering van tegelzetwerkzaamheden, geldt onderdeel C naast de overige artikelen in deze
Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in onderdeel C is bepaald.
ARTIKEL 18 OMVANG VAN WERK
1.
De met de wederpartij gesloten overeenkomst omvat het complete werk zoals dit in de aanbieding is
omschreven.
2.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoren de volgende werkzaamheden,
leveringen en voorzieningen niet tot de op basis van de overeenkomst op WVE rustende
verplichtingen.
hak, breekwerk en het verwijderen van reeds bestaande tegels;
fundering, metsel en betonwerk (zoals het verwijderen/aanbrengen van betonnen vloeren;
stukadoor, schilder en loodgieterswerk;
installatie, montage en/of aansluitingen nutsleidingen;
het aanhelen van uitsparingen zoals bij leidingen, contactdozen, aanrechten, baden, kranen etc.
evenals aansluitingen van tegelwerk op andere materialen, zoals stucwerk, metselwerk etc.;
eventuele noodzakelijke voorbehandeling van de te betegelen ruimten;
puintransport;
het maken van verstekken aan tegels en andere bewerkingen aan tegels;
de- en montagewerkzaamheden;
het volstorten van vloerverwarmingsslangen;
het verwijderen van cementsluier en het behandelen van tegelwerken;
alle siliconenwerkzaamheden;
het afvoeren van verpakkingsmateriaal (zoals pallets, kisten, zakken, emmers), specie en
tegelresten;
3.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoren ook de volgende werkzaamheden,
Leveringen en voorzieningen niet tot de op basis van de overeenkomst op WVE rustende
verplichtingen.
het symmetrisch, strokend of in patroon, horizontaal of diagonaal plaatsen en het wateren van
tegels;
het inwassen van de voegen anders dan met zand en grijze cement;
het inwassen van de voegen later dan direct na het aanbrengen van de tegels;
het verwerken van meer dan twee centimeter specie achter de tegels die op wanden of venster-
banken moeten worden aangebracht en het verwerken van meer dan drie centimeter specie onder
tegels die op vloeren worden gelegd;
afwijkingen van de overeengekomen lijmsoorten en/of hechtmiddelen.
het uitvoeren van speciaal tegelwerk, zoals het betegelen van trappen, goten, baden, opstanden,
putten, wasbakken en kolommen.
het herstellen van beschadigingen aan tegels of tegelvlakken die niet toerekenbaar zijn aan WVE.
4.
De wederpartij verbindt zich jegens WVE om de niet op basis van de overeenkomst op WVE
rustende verplichtingen tijdig te hebben verricht, zodat de door WVE uit te voeren werkzaamheden
geen vertraging ondervinden.
5.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders te overeengekomen zullen eventueel afkomende materialen
eigendom van WVE worden.
ARTIKEL 19 VOORZIENINGEN OP DE PLAATS VAN HET WERK
1.
De wederpartij verbindt zich jegens WVE er op zijn kosten tijdig zorg voor te dragen dat
WVE kan beschikken over de voor het werk vereiste gegevens (zoals tekeningen) en goedkeuringen
(zoals vergunningen en ontheffingen);
WVE kan beschikken over het gebouw waarin het werk moet worden uitgevoerd;
er voldoende gelegenheid is voor aanvoer, (droge) opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen
en werktuigen;
er voldoende aansluitingsmogelijkheden zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas,
perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
er tekeningen op het werk aanwezig zijn van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
2.
De kosten van de door WVE benodigde elektriciteit, gas en water zij voor rekening van de wederpartij.
3.
WVE is gerechtigd ter plaatse van het werk een reclamebord met haar handelsnaam te plaatsen en
tijdens de uitvoering van het werk geplaatst te houden, zonder dat daarvoor enige vergoeding is
verschuldigd.
4.
De betegelen ruimten dienen schoon en geheel ontruimd, wind- en waterdicht, goed verlicht en goed
bereikbaar met op het werk aanwezige transportmiddelen, derhalve geheel “tegel klaar”, aan WVE ter
beschikking te worden gesteld.
5.
Het aanbrengen van peilmaten, het uitpassen van hoogte en afschot in vloeren moet tijdig door de
wederpartij te geschieden.
6.
De te betegelen wanden, vloeren en vensterbanken moeten in het lood (wanden), vlak (wanden,
vloeren en vensterbanken), waterpas (vloeren en vensterbanken) en voldoende droog aan WVE ter
beschikking worden gesteld zonder dat enige voorbehandeling noodzakelijk zal zijn.
7.
Indien de wederpartij niet of niet geheel aan een van de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft
voldaan, heeft WVE het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de
wederpartij wel (geheel) aan deze verplichtingen heeft voldaan.
ARTIKEL 20 LEVERTIJD EN OPLEVERING.
1.
Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het werk moet zijn
opgeleverd.
2.
De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de uitvoering van het werk
noodzakelijke gegevens in het bezit van WVE zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij het
sluiten van de overeenkomst dient te geschieden, door WVE is ontvangen.
3.
Het werk wordt als opgeleverd geschouwd:
indien WVE schriftelijk of mondeling aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid
en geheel gebruiksklaar ter beschikking staat en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
na verloop van acht dagen nadat WVE schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk
voltooid en geheel gebruiksklaar is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen deze termijn
te (doen) keuren, al dan niet onder voorbehoud te aanvaarden dan wel onder aanwijzing van
gebreken te weigeren;
bij ingebruikneming door de wederpartij, met dien verstande dat door ingebruikneming van een
gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd moet worden beschouwd;
4.
Kleine gebreken, welke gevoeglijk binnen 30 dagen na oplevering kunnen worden hersteld, zullen
Geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn.
5.
Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is de wederpartij verplicht hiervan binnen vijf dagen
na de oplevering schriftelijk aan WVE mededeling te doen onder opgaaf van reden hiervan.
6.
WVE zal de in lid 4 bedoelde kleine gebreken, alsmede gebreken die binnen 30 dagen na oplevering
schriftelijk te harer kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk herstellen.
ARTIKEL 21 AANNEEMSOM; BETALING
1.
Tenzij anders in de aanbieding is vermeld en onverminderd de overeenkomstige toepasselijkheid van
artikel 3 leden 7 en 9, is de opgegeven prijs een vast bedrag;
2.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient de te betalen termijn telkens te worden betaald
binnen twee dagen na de datum van de termijnfactuur;
3.
Indien de wederpartij met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is WVE gerechtigd om het werk
stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is betaald, mits WVE de wederpartij
schriftelijk in gebreke stelt en sedertdien twee dagen zijn verlopen na de dag van ingebrekestelling.
Het in de vorige zin bepaalde geldt onverminderd het recht van WVE op vergoeding van kosten,
schaden en interesten.
ARTIKEL 22 AANSPAKELIJKHEID
1.
De wederpartij is verantwoordelijk voor de door, namens of voor rekening van hem voorgeschreven
constructies en/of werkwijzen, alsmede voor de door, namens of voor rekening van hem gegeven
orders en aan wijzigingen.
2.
De wederpartij is aansprakelijk voor schade die een gevolg is van bouwstoffen, materialen of
hulpmiddelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld
c.q. door hem zijn voorgeschreven en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken
te zijn.
3.
Met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde, sluit WVE tenzij de wederpartij bewijst dat er sprake is
van aan WVE toerekenbare tekortkomingen, de aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van:
het niet of onvoldoende waterdicht zijn van het tegel- of voegwerk
het lostalen van tegel- of voegwerk;
het te vroeg in gebruik nemen van het tegelwerk
haarscheuren in geglazuurde tegels;
het onjuist schoonmaken van tegels;
het door de wederpartij niet of niet voldoende afschermen van de uitgevoerd en/of in uitvoering
zijnde tegelwerken tegen alle weersinvloeden (zoals zon,
regen en vorst);
afwijkingen binnen de in de branche gebruikelijke toleranties in kleur, structuur, afmeting, dikte en
uitvoering.
4.
Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden of factoren die
voor rekening of risico van de wederpartij zijn, is laatstgenoemde aansprakelijk voor de voor WVE
daaruit voortvloeiende schade en kosten.
5.
WVE is niet aansprakelijk voor schade aan het werk ten gevolge van door de wederpartij of in diens
opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
ARTIKEL 23 MEER OF MINDERWERK; EXTRA KOSTEN
1.
De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen in de
overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen, Het
gemis aan een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op
uitvoering c.q. van WVE op betaling daarvan, indien en voor zover door andere middelen kan worden
bewezen dat het meerwerk is overeengekomen.
2.
WVE behoudt zich het recht voor om kosten bij de wederpartij in rekening te brengen die ontstaan
indien;
niet aan WVE toerekenbare omstandigheden het gevolg hebben dat de uitvoering van het werk wordt
verzwaard en/of vertraagd;
overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij WVE niet bekend waren
of konden zijn, van kracht worden.
ARTIKEL 24 RISICO-OVERGANG
Zodra materialen, onderdelen, bouwstoffen en/of gereedschappen ter plaatse van het werk zijn
aangevoerd, draagt de wederpartij het risico voor schade die aan deze zaken kan ontstaan ten
gevolge van onder meer vervreemding, brand, vorst en waterschade, molest of beschadiging.